You need to assign Widgets to "Shop Sidebar" in Appearance > Widgets to show anything here

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.