Kết Thúc Giai Đoạn “Truy Tìm” 100 Youtube Creator Tài Năng » Thương hiệu Age 20’s

THÔNG BÁO KẾT THÚC GIAI ĐOẠN “TRUY TÌM” 100 YOUTUBER CREATOR TÀI NĂNG

Tìm Youtube Reviewer Tài Năng - Age 20's

Danh sách 100 video của 100 Youtube Creator tham gia “Cuộc Thi Tìm Kiếm Tài Năng Youtube Creator Lần 1 » Thương hiệu Age 20’s

Video sẽ được cập nhật tại đây, và kết quả sẽ được công bố vào ngày 16/03/2020

Thời gian công bố kết quả còn
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BgCx4HpFE3s

https://www.youtube.com/watch?v=EjVNO6ApNCk

https://www.youtube.com/watch?v=uarGzX-HyY4

https://www.youtube.com/watch?v=6Pso2gpTCW0

https://www.youtube.com/watch?v=cMbWTZnavSE

https://www.youtube.com/watch?v=E1alUOqLCUA

https://www.youtube.com/watch?v=RgQHb7c1dZM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=rYPtKo6Z0GQ

https://www.youtube.com/watch?v=hsi6ZzFJpKI

https://www.youtube.com/watch?v=fxzDEaR7AqM

https://www.youtube.com/watch?v=r4P55QDBeG4

https://www.youtube.com/watch?v=hsi6ZzFJpKI

https://www.youtube.com/watch?v=JC_i1iffHec

https://www.youtube.com/watch?v=S1ewgEGfUDc

https://www.youtube.com/watch?v=TDl9gRoT1Rg

https://www.youtube.com/watch?v=7k5nIrjBFuI

https://www.youtube.com/watch?v=atuhetii_5M

https://www.youtube.com/watch?v=R3A4MzkQ44A

https://www.youtube.com/watch?v=Yz1cTDbcRcU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR20P7HPzWiAMnenzOpF1OI6fR-dLFkUmLrKLCgByaomLVw6Fs7N39frN4I

https://www.youtube.com/watch?v=3WsESzUYkG0

https://www.youtube.com/watch?v=DLKSeVLaf8E

https://youtu.be/4BpAPPWj4s0

https://www.youtube.com/watch?v=a4ifHpT-Enc

https://www.youtube.com/watch?v=IYo-TjrAdS0

https://www.youtube.com/watch?v=VLiryOTVzvk

https://www.youtube.com/watch?v=-PqurOQO5h0

Đang cập nhật thêm